ابعاد موبایل (راهنمای خرید گوشی)

اندازه تلفن در قالب زیر در سایت ثبت می شود.
طول x عرض x ارتفاع(ضخامت)

اندازه بر مبناهای میلی متر، سانتیمتر و اینچ درج می شوند.
این ابعاد برای برخی گوشی ها، مثل گوشی های تاشو در دو حالت وجود دارد.
برای برخی گوشی های که جنس بدنه های متفاوتی دارند نیز، در حالت های مختلف درج می شود.
راهنمای خرید موبایل