برخی از کمپانی ها، قبل از ارائه گوشی های خود به بازار ممکن است از برخی مشخصات آن رونمایی کنند. این کار بیشتر به منظور تبلیغات و پیشفروش انجام می گیرد در حال حاضر معمولا اکثر گوشی ها شامل این رونمایی می شوند.