جنس بدنه (ساختار) موبایل ها، با هم تفاوت هایی دارند که قطعا برای خرید گوشی، برای شما مهم هستند. پیشنهاد میکنم که کلیپ سایت ابطحی شاپ رو در مورد جنس بدنه (ساختار) موبایل ببینید. دیدن این کلیپ فقط 5 دقیقه از زمان شما رو میگیره، اما تاثیرش برای اطلاعات شما برای همیشه است.